86.1.3. Valg af stedfortrædere til lokalnævnet for Københavns politikreds

03-10-1986

Udtalt, at det ved magistratens valg af en stedfortræder for medlemmet af lokalnævnet, jfr. retsplejelovens § 115, må tilkomme den valggruppe, der har udpeget medlemmet, at udpege stedfortræderen for medlemmet.

Endvidere udtalt, at borgerrepræsentationens valg af 4 stedfortrædere til lokalnævnet ikke bør foretages ved særskilt valg under anvendelse af bestemmelsen i § 21, stk. 2, i den københavnske styrelseslov, men ved, at de valggrupper, der har udpeget de enkelte medlemmer, tillige udpeger disses stedfortrædere.

Endelig udtalt, at man i det konkrete tilfælde, hvor ovennævnte fremgangsmåde ikke var fulgt for så vidt angår borgerrepræsentationens valg af stedfortrædere, måtte opretholde de foretagne valg, da der ikke havde været protesteret imod den anvendte fremgangsmåde ved valgene, og disse ikke havde medført en sammensætning i strid med retsplejeloven.

Indenrigsministeriets skrivelse af 3. oktober 1986 til et lokalnævn
- 1. k.kt. j.nr. 1986/1070/0100-31