86.2.1. Skolelæreres og skoleinspektørers inhabilitet ved ansættelse af skoledirektør - indkaldelse af stedfortræder

06-01-1986

Udtalt, at to byrådsmedlemmer, der var ansat som lærere ved den pågældende kommunes skolevæsen, ikke var inhabile ved byrådets behandling af besættelsen af stillingen som skoledirektør under hensyn til skoledirektørens opgaver.

To byrådsmedlemmer, der var ansat som skoleinspektører, var derimod inhabile, idet skoledirektøren vil være deres nærmeste foresatte i forskellige arbejdssammenhænge.

Endvidere udtalt, at den nuværende lovgivning ikke hjemler ret til at indkalde stedfortræder for et byrådsmedlem, der er erklæret inhabilt.

Indenrigsministeriets skrivelse af 6. januar 1986 til et byrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1985/1074/1216-1