86.2.4. Medlemskab af to kommunale råd

19-12-1986

Udtalt, at en person, der er medlem af to kommunale råd, normalt ikke vil være inhabil i sager, hvor der er eller kan være en interessekonflikt som følge af varetagelsen af de to hverv, idet den pågældende ikke herved ved sin stillingtagen til sagerne vil varetage interesser, der kan anses for uvedkommende.

Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor den pågældende som medlem af et kommunalt råd skal tage stilling til en sag, der vedrører klage over eller tilsyn/kontrol med (bl.a.) hans varetagelse af et hverv i et andet kommunalt råd. I sådanne tilfælde må den pågældende antages at være inhabil.

Der kan herved tillige henvises til reglerne i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4, jfr. § 3, stk. 2.

Det forhold, at et hovedstadsrådsmedlem er medlem af det amtsråd, som en klage vedrører, er således efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke tilstrækkelig til at anse den pågældende for inhabil ved Hovedstadsrådets behandling af klagesagen. Den pågældende vil kun være inhabil, hvis han i forbindelse med varetagelsen af sit hverv som medlem af amtsrådet tidligere direkte har medvirket ved afgørelsen om eller gennemførelsen at det påklagede forhold.

Indenrigsministeriets skrivelse af 19. december 1986 til. Hovedstadsrådet
- 1. k.kt. j.nr. 1986/1074/1700-2