86.2.5. Spørgsmålet om medlemskab af økonomiudvalget for forstanderen for en selvejende produktionshøjskole

02-05-1986

Af vedtægterne for produktionshøjskolen fremgik, at der var tale om en selvejende institution med en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 3 udpegedes af byrådet. Bestyrelsen var institutionens øverste myndighed og varetog dennes overordnede anliggender, herunder beslutning om ansættelse og afskedigelse af institutionens forstander, som således ikke var kommunalt ansat.

Udtalt, at bestemmelserne i § 29, stk. 2, og stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, efter deres ordlyd alene omfatter kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er ansat af kommunalbestyrelser. Det er imidlertid almindeligt antaget i teori og praksis, at bestemmelserne er udtryk for en almindelig retsgrundsætning, og at disse derfor ikke kan anses for udtømmende at gøre op med, i hvilket omfang et kommunalbestyrelsesmedlem er afskåret fra medlemskab af et stående udvalg eller økonomiudvalget.

Efter indenrigsministeriets opfattelse kunne den retsgrundsætning, som bestemmelserne i § 29, stk. 2 og 3, er udtryk for, ikke føre til, at forstanderen for produktionshøjskolen måtte anses for udelukket fra medlemskab af økonomiudvalget. Ministeriet lagde herved bl.a. valgt på, at byrådet, der ifølge vedtægterne skulle godkende skolens budget og regnskab, ikke udøvede administrerende eller tilsynsmæssige funktioner i forhold til produktionshøjskolen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 2. maj 1986 til et byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1986/1074/0709-1