86.3.2. Salg af kommunale ejendomme til kommunalt ansatte og medlemmer af kommunalbestyrelsen

10-04-1986

I forbindelse med en konkret sag har Folketingets Ombudsmand udtalt, at han finder det ønskeligt, at kommunerne fortsat i praksis efterlever bestemmelserne om offentligt udbud i Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 28. oktober 1974. Efter cirkulæreskrivelsen skulle tilsynsrådene i forbindelse med stillingtagen til ansøgninger om samtykke efter den i 1981 ophævede § 59 i den kommunale styrelseslov til afhændelse af en kommunes faste ejendomme påse, at ejendommene ikke blev afhændet til medlemmer af vedkommende kommunalbestyrelse eller personer, som var ansat i den pågældende kommunes tjeneste, uden efter offentligt udbud. Indenrigsministeriet kan tilslutte sig Folketingets Ombudsmands opfattelse med hensyn til salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte.

Folketingets Ombudsmands skrivelse af 10. april 1986 til Indenrigsministeriet
- 2. k.kt. j.nr. 1985/112/1501-1