86.6.3. Om kommunalbestyrelsens adgang til at dispensere fra fristen for ændringsforslag til budgettet og om lighedsgrundsætningen

22-05-1986

En kommunalbestyrelse havde vedtaget, at et partis ændringsforslag til budgettets 2.
behandling kunne fremsættes efter fristens udløb, og et andet partis ændringsforslag
ikke kunne fremsættes efter fristens udløb. Kommunalbestyrelsen havde over for tilsynsrådet fremhævet, at der var væsentlig forskel på karakteren af de omhandlede
ændringsforslag.


Indenrigsministeriet udtalte vejledende, at kommunalbestyrelsen efter forretningsordenens § 11, stk. 2, der svarer til normalforretningsordenen § 11, stk. 2, kan fastsætte
en frist for fremsættelse af ændringsforslag, og at ændringsforslag i så fald ikke kan
fremsættes efter fristens udløb, medmindre kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker deri. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at se bort fra en fristoverskridelse med hensyn til ændringsforslag fra et medlem af (en gruppe i) kommunalbestyrelsen, vil den i forvaltningsretten almindeligt gældende lighedsgrundsætning efter
ministerens opfattelse føre til, at fristen heller ikke kan gøres gældende over for andre
af kommunalbestyrelsens medlemmer eller grupper. Ministeriet finder, at det i denne
forbindelse må være uden betydning, om de fremsatte ændringsforslag vedrører totalbudgettets driftsposter eller blot f.eks. kapitalposterne.


Da kommunalbestyrelsen således havde samtykket i, at der efter den fastsatte frist
fremsættes ændringsforslag til det ved 2. behandlingen fremlagte budgetforslag, må
samtykket omfatte samtlige de ændringsforslag, der ønskes fremsat.

Indenrigsministeriets brev af 22. maj 1986 til et tilsynsråd
- 1.k., j.nr. 1986/1070/ 03-01