86.8.1. Proceduren ved valg af medlemmer til voksenundervisningsnævn

17-03-1986

Udtalt, at spørgsmålet om, hvorvidt en indstilling fra stedlige organisationer m.v. af medlemmer til voksenundervisningsnævnet, i henhold til skolestyrelseslovens § 11, stk. 6, nr. 2, er bindende for kommunalbestyrelsen, må afgøres ved en konkret fortolkning af den lovbestemmelse, der omhandler det pågældende valg, og der i denne forbindelse må lægges betydelig vægt på vedkommende ressortmyndigheds tilkendegivelse af, hvorledes lovbestemmelsen skal fortolkes.

Indenrigsministeriet fandt ikke fornødent grundlag for at tilkendegive en anden opfattelse end den af Undervisningsministeriet, direktoratet for voksenundervisning og folkeoplysning m.v. tilkendegivne, hvorefter en kommunalbestyrelse ved valg af 4 personer til voksenundervisningsnævnet efter skolestyrelseslovens § 11, stk. 6, nr. 2, må anses for forpligtet til at vælge samtlige indstillede personer, når der af de stedlige organisationer m.v. er indstillet nogle, men ikke tilstrækkeligt mange personer.

Henstillet til undervisningsministeriet, direktoratet for voksenundervisning og folkeoplysning m.v., at der sker en tydeliggørelse af reglerne om valg af medlemmer til voksenundervisningsnævn og andre organer nedsat i henhold til skolestyrelsesloven, så det klart fremgår, hvornår indstillinger er fyldestgørende og bindende for kommunalbestyrelsen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 17. marts 1986 til undervisningsministeriet
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1079/0610-2