87.1.1. Medlem af Hovedstadsrådet skal ikke udtræde af dette på grund af partiskift

12-01-1987

Udtalt, at et amtsrådsmedlem, der af et parti var blevet valgt som dettes repræsentant i Hovedstadsrådet, efter udmeldelse af partiet og indmeldelse i et andet parti, fortsat kan have sæde i Hovedstadsrådet. Medlemskab af et kommunalt råd varer hele valgperioden, medmindre medlemmet mister sin valgbarhed eller opnår fritagelse for medlemshvervet. Det er uden betydning for valgbarheden, at medlemmet udmelder sig af det parti, på hvis kandidatliste den pågældende er blevet indvalgt i kommunalbestyrelsen, og indmelder sig i et andet parti. Denne omstændighed vil ej heller kunne begrunde en fritagelse for medlemshvervet. Den indirekte valgmåde, som gælder ved valget til Hovedstadsrådet, medfører ingen ændring heri.

Indenrigsministeriets skrivelse af 12. januar 1987 til et hovedstadsrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1986/1079/1700-10