87.1.2. Kommunalbestyrelsesmedlems fritagelse for udvalgshverv for resten af funktionsperioden

06-02-1987

Udtalt, at der ikke i lovgivningen er fastsat bestemmelser om et kommunalbestyrelsesmedlems adgang til fritagelse for medlemskab af et udvalg. Det er imidlertid i teori og praksis almindeligt antaget, at kommunalbestyrelsen på begæring herom kan meddele et medlem fritagelse for et udvalgshverv for resten af funktionsperioden, når kommunalbestyrelsen skønner, at der er en rimelig grund hertil.

Endvidere udtalt, at der tilkommer kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn ved vurderingen af, om et medlem har en sådan rimelig grund til at anmode om fritagelse for udvalgshvervet, at begæringen bør imødekommes. Kommunalbestyrelsen vil således også kunne imødekomme en begæring om udtræden, der er begrundet i politiske forhold, fx en uoverensstemmelse mellem en gruppes medlemmer.

I den konkrete sag fandtes ikke grundlag for at antage, at kommunalbestyrelsen ikke havde haft rimelig grund til at meddele fritagelse for udvalgshvervet for resten af funktionsperioden.

Indenrigsministeriets skrivelse af 6. februar 1987 til en kommunalbestyrelse
- 1. k.kt. j.nr. 1986/1070/1411-2