87.1.3. Udvalgsindstillinger er en del af det sagsmateriale, som skal fremlægges inden et kommunalbestyrelsesmøde

06-02-1987

Udtalt, at udvalgsindstillinger er en del af "det fornødne materiale til sagens bedømmelse", som i overensstemmelse med § 8, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse skal fremlægges "i et passende tidsrum inden kommunalbestyrelsens møde", jf. den nærmere angivelse heraf i kommunens forretningsorden.

Det bør derfor have undtagelsens karakter, at udvalgsmøder afholdes på et så sent tidspunkt inden kommunalbestyrelsens møder, at udvalgsindstillingerne ikke vil kunne være fremlagt i overensstemmelse med reglerne i forretningsordenen, og i den konkrete sag ansås det for tvivlsomt, om der var tilstrækkelig grund hertil.

Indsigelse imod behandlingen af en sag, der er optaget på udkastet til dagsorden for kommunalbestyrelsens møde, skal fremsættes ved mødets begyndelse. Hvis intet medlem protesterer imod dagsordenen, må denne anses for stiltiende godkendt.

Indenrigsministeriets skrivelse af 6. februar 1987 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1986/1070/0200-4