87.1.5. Offentliggørelse af medlemmernes stemmeafgivning ved kommunalbestyrelsens møder for lukkede døre

16-03-1987

Udtalt, at pligten efter den kommunale styrelseslovs § 8, stk. 4, til at fremlægge udskrift af kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol også omfatter beslutninger i sager, som er behandlet for lukkede døre. Fremlæggelsespligten er alene begrænset af de regler om tavshedspligt, der er fastlagt i lovgivningen.

Endvidere udtalt, at det er beslutningsprotokollens formål at afgive dokumentation for trufne beslutningers indhold samt at angive, hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer der er ansvarlige for beslutningens vedtagelse. Opfyldelse af dette formål forudsætter, at det af beslutningsprotokollen fremgår, hvordan de enkelte medlemmer har stemt. Hvis stemmefordelingen svarer til en sædvanlig gruppedeling, er det dog ikke ud fra de nævnte bevismæssige hensyn nødvendigt, at det er angivet, hvilke navngivne medlemmer der har stemt imod eller undladt at stemme. I så fald er det tilstrækkeligt, at der er angivet gruppebetegnelserne.

Medlemmernes stemmeafgivning vil således ikke kunne kræves hemmeligholdt, og den vil tillige skulle fremgå af de fremlagte udskrifter af beslutningsprotokollen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 16. marts 1987 til en borger
- 1. k.kt. j.nr. 1986/1070/0310-3