87.1.7. Interne instruksers retsvirkninger samt udvalgsmedlemmers ret til at offentliggøre meddelelser om udvalgsbeslutninger

11-05-1987

Udtalt, at en af et udvalg vedtaget intern instruks ikke har umiddelbare retsvirkninger i forhold til borgerne, og borgerne kan således ikke støtte ret på en sådan intern instruks.

Udvalgsmedlemmer kan frit referere egne udtalelser og forslag samt endelige beslutninger, dog med respekt af de almindelige regler om tavshedspligt. Et medlems offentliggørelse af udvalgsbeslutninger må ske på en sådan måde, at offentliggørelsen ikke kan forveksles med udvalgets officielle bekendtgørelser.

Endvidere udtalt, at udvalgsformanden i enhver henseende er undergivet udvalgets beslutninger. Formanden må således efterkomme de af udvalget trufne beslutninger. Bliver formanden opmærksom på forhold af afgørende betydning for beslutningernes gennemførelse, skal formanden dog snarest på ny forelægge sagen for udvalget.

Indenrigsministeriets skrivelse af 11. maj 1987 til en borger
- 1. k.kt. j.nr. 1986/1072/0604-1