87.1.9. Delegation til stående udvalg af beslutningsretten ved ekspropriation af mindre arealer

12-11-1987

Udtalt, at Indenrigsministeriet ikke finder tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at det vil være i strid med lovgivningen at foretage delegation til stående udvalg af beslutningsretten ved ekspropriation af mindre arealer, der ikke har væsentlig betydning for ejernes eller brugernes fortsatte benyttelse af en ejendom. Ministeriet finder således ikke, at der vil være nogen retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved en sådan ordning, især ikke hvis der til delegationsbeslutningen knyttes det forbehold, at sager, hvori der fremkommer væsentlige bemærkninger fra ejeren eller brugeren, skal forelægges for amtsrådet (kommunalbestyrelsen).

Indenrigsministeriets skrivelse af 12. november 1987 til et amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1987/1079/1200-10