87.2.3. Spørgsmål om inhabilitet for et amtsrådsmedlem, som tillige er kommunalbestyrelsesmedlem/borgmester i en primærkommune, ved amtsrådets behandling af forskellige sagstyper

16-06-1987

Udtalt, at det forhold, at et amtsrådsmedlem samtidig er borgmester i en primærkommune, ikke vil medføre, at den pågældende bliver inhabil ved amtsrådets behandling af region-, kommune- eller lokalplaner, der vedrører kommunen. Dette gælder, uanset om der måtte foreligge en konflikt mellem kommunens og amtskommunens interesser, idet der som følge af interessernes karakter ikke herved vil være tale om en varetagelse af interesser, der kan anses for uvedkommende.

Ej heller det forhold, at borgmesteren har repræsenteret kommunen i forhandlinger med amtskommunen om region-, kommune- eller lokalplaner, eller at kommunen har direkte økonomiske interesser i planens udformning, vil efter Indenrigsministeriets opfattelse kunne medføre, at borgmesteren bliver inhabil ved amtsrådets behandling af planerne.

Med hensyn til spørgsmålet om inhabilitet ved amtsrådets behandling af sager vedrørende amtskommunens køb og salg af grunde tilhørende den pågældende kommune og ydelse af lån til kommunen fra fonden for frigørelsesafgift, er det på baggrund af en udtalelse afgivet af Justitsministeriet konkluderet, at et amtsrådsmedlem, som tillige er kommunalbestyrelsesmedlem og som har optrådt som repræsentant for kommunen ved forhandlinger mellem kommunen og amtskommunen om en disposition af privatretlig og overvejende økonomisk karakter, må anses for inhabil ved amtsrådets behandling af sagen.

Indenrigsministeriets skrivelser af 16. juni 1987 og 17. september 1987 til et amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1987/1074/1300-2

Justitsministeriets Lovafdelings brev af 31. august 1987 til Indenrigsministeriet
- j.nr. L.A. 1987-546-76, Indenrigsministeriets j. nr. 1987/1074/1300-2