87.2a.4. Om inhabilitet for et økonomiudvalgsmedlem, hvis ægtefælle var leder af en selvejende institution, ved udvalgets behandling af en sag om anlægsbesparelser

16-09-1987

Efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, er et kommunalbestyrelsesmedlem inhabilt, når der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Under henvisning til denne bestemmelse blev et økonomiudvalgsmedlem, hvis ægtefælle var leder af en selvejende institution, som kommunen havde indgået driftsoverenskomst med, anset for inhabilt ved økonomiudvalgets behandling af en sag om anlægsbesparelser vedrørende institutionen. Det drejede sig om en nedskæring af institutionens anlægsbudget med 95.000 kr. eller ca. 40 % samt muligheden for, at differencen kunne blive bevilget i det følgende år. Den pågældendes ægtefælle havde ingen personlig eller økonomisk interesse i sagen, men sagen måtte antages at have en så væsentlig og vidtrækkende betydning for institutionen, at der – ud fra en generel vurdering – var grund til at formode, at den pågældendes stillingtagen til sagen kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Derimod blev det pågældende økonomiudvalgsmedlem ikke anset for inhabilt ved behandlingen af en sag om fordelingen af en driftsbesparelse på 10.000 kr. på institutionens driftsbudget. Den pågældende sag havde efter ministeriets opfattelse ikke haft en sådan betydning for institutionen, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem kunne antages at have været inhabil ved behandlingen af sagen. Ministeriet lagde herved vægt på, at besparelsen kun havde et mindre omfang, og sagen alene vedrørte fordelingen af besparelsen på institutionens konti.

 

 

Indenrigsministerens brev af 16. september 1987 til et tilsynsråd
- 1.k.kt., j.nr. 1986/1074/1418-2