87.2a.6. Om et kommunalbestyrelsesmedlems inhabilitet ved behandlingen af en klage over bevillingsnævnets afgørelse om alkoholbevilling

27-03-1987

En kommune havde anmodet Justitsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt kommunalbestyrelsesmedlemmer i medfør af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4, var afskåret fra at deltage i kommunalbestyrelsens behandling af en klage over en afgørelse om alkoholbevilling truffet af bevillingsnævnet, når de havde deltaget i sagens behandling i bevillingsnævnet.

Justitsministeriet udtalte, at det i restaurationsloven var forudsat som normalt, at medlemmer af kommunalbestyrelsen ville have sæde i et nedsat bevillingsnævn. Lovgivningsmagten syntes således også at have forudsat, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der samtidig var indvalgt i bevillingsnævnet, ville kunne deltage i samme sags behandling både i bevillingsnævnet og kommunalbestyrelsen.

På den baggrund var Justitsministeriet mest tilbøjelig til at antage, at der ikke forelå inhabilitet i medfør af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4, jf. stk. 2, i tilfælde, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem deltog i kommunalbestyrelsens behandling af en klage over et bevillingsnævns afslag på ansøgning om alkoholbevilling, selv om vedkommende havde deltaget i bevillingsnævnets behandling af sagen.

Justitsministeriets Lovafdelings brev af 27. marts 1987 til Indenrigsministeriet,
- j.nr. L.A. 1987-546-29