87.3.1. Salg af kommunal jord

20-05-1987

Udtalt, at udgangspunktet for kommunernes adgang til salg af jordarealer er, at jorden skal sælges til markedsprisen, og at jordsalget skal være en økonomisk ansvarlig disposition for kommunen.

Det følger heraf bl.a., at det ikke vil være tilstrækkeligt, at kommunen sælger til en pris, der dækker omkostninger ved jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. På den anden side vil det kunne være lovligt at sælge et jordareal, selv om markedsprisen ikke skaber dækning for kommunens samlede omkostninger ved jordkøbet, hvis et salg er det mest økonomisk forsvarlige.

Videre udtalt, at det normalt ikke vil være økonomisk forsvarligt at byggemodne jord, som man forud for byggemodningstidspunktet kan se, ikke vil kunne sælges til en pris, der dækker kommunens udgifter. Endelig konstateret, at en kommunal interesse i, at kommunen udvikler sig på en bestemt måde, normalt ikke kan begrunde, at et jordareal sælges under markedspris. At et jordareal i en lokalplan er udlagt til et bestemt formål, ændrer intet herved.

Indenrigsministeriets skrivelse af 20. maj 1987 til en borger
- 2. k.kt. j.nr. 1987/112/1100-5