87.5.1. Om, hvorvidt et udvalgs møde med en gennemgang af en rapport om klimaforholdene på kommunens skoler kunne betragtes som et møde eller en kursuslignende aktivitet

14-08-1987

Et tilsynsråd havde spurgt Indenrigsministeriet, hvorvidt der lovligt ville kunne udbetales diæter til medlemmer af en kommunalbestyrelses udvalg for kulturelle anliggender for deltagelse i et møde om en rapport om klimaforholdene på kommunens 4 skoler.

Det fulgte af den dagældende § 16, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, at der ydedes medlemmerne diæter for deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og i udvalg, der var nedsat at kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Efter den dagældende § 16, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse kunne der endvidere ydes diæter for andre kommunale hverv, der udførtes efter valg af kommunalbestyrelsen eller kommunens beboere, samt for kurser mv., der måtte anses at betydning for udøvelsen at hvervet, herunder hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Indenrigsministeriet udtalte, at mødet, hvori der fandt en gennemgang sted af Teknologisk Instituts rapport, ikke kunne betragtes som et møde i kommunalbestyrelsens udvalg for kulturelle anliggender, og at diæter for deltagelse i mødet ikke kunne ydes med hjemmel i § 16, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse. For at mødebetingelsen var opfyldt, krævedes det efter Indenrigsministeriets praksis, at medlemmet deltog i en forhandling og traf beslutning eller havde mulighed for at træffe beslutning. Alene i tilfælde, hvor der var tale om deltagelse i møder, som ifølge lovgivningen skulle afholdes, f.eks. orienteringsmøder i forbindelse med region— og kommuneplanlægningen, havde Indenrigsministeriet anset det for berettiget at yde diæter, uden at de ovenfor beskrevne mødebetingelser var opfyldt. Mødet til gennemgang at Teknologisk Instituts rapport om klimaforholdene på kommunens skoler måtte efter Indenrigsministeriets opfattelse betragtes som et møde alene af orienterende karakter. Mødet opfyldte således ikke de ovenfor beskrevne mødebetingelser.

Det var endvidere Indenrigsministeriets opfattelse, at det pågældende møde ikke kunne sidestilles med et kursuslignende arrangement. I betænkning nr. 1027/1984 om kommunale diæter og vederlag var det om de kursuslignende arrangementer anført, at disse omfatter arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder, f.eks. møder i kommuneforeningerne. De arrangementer, der kunne henføres under "kurser mv., der må anses for af betydning for udøvelsen af hvervet, herunder hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem," var således kendetegnet ved at være af alment orienterende karakter og derfor normalt uden direkte sammenhæng med verserende sager i kommunen. Diæter for deltagelse i mødet kunne derfor ikke ydes med hjemmel i § 16, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

 

Indenrigsministeriets skrivelse af 14. august 1987 til et tilsynsråd
- 1. k. j.nr. 1987/1351/0501-1