87.8.1. Fagforeninger og ansatte i selvejende institutioner

30-06-1987

Udtalt, at Indenrigsministeriet kan henholde sig til Socialministeriets opfattelse, hvorefter en selvejende institution, med hvilken en kommunalbestyrelse har indgået overenskomst til opfyldelse af sine forpligtelser efter bistandsloven, må henregnes til den offentlige forvaltning med den konsekvens, at institutionen er underlagt almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder retsgrundsætningen om ligelig forvaltning.

En selvejende institution af denne karakter må derfor ikke kræve medlemskab af en (bestemt) faglig organisation som betingelse for ansættelse eller fortsat beskæftigelse. Det påhviler den kommunalbestyrelse, der har driftsoverenskomst med institutionen, at gribe ind over for en institution, der handler i strid hermed.

Indenrigsministeriets skrivelse af 30. juni 1987 til en faglig organisation
- 1. k.kt. j.nr. 1986/1019-82