87.8.3. Vedrørende politisk agitation i kommunale institutioner og kontorer

14-12-1987

Udtalt angående uddeling, ophængning og fremlæggelse af politisk propaganderende materiale i kommunale institutioner og kontorer, at kommunalbestyrelsen inden for de rammer, som er fastlagt i lovgivningen, fastsætter de nærmere regler for indretning og brug af kommunale institutioner, kontorer og lokaler i øvrigt. I forbindelse hermed skal kommunen iagttage den almindelige retsgrundsætning, hvorefter en kommune som udgangspunkt ikke uden hjemmel i lovgivningen kan yde støtte til politiske formål.

Det vil således være ulovligt, hvis en kommunalbestyrelse tillader uddeling af politisk agiterende materiale på en måde, så børn og forældre pånødes dette materiale fx i en børnehave/vuggestue.

Endvidere udtalt, at det ikke er tilladt for offentligt ansatte at lave propaganderende politisk arbejde i arbejdstiden og på arbejdspladsen. Fx er det ikke tilladt at propagandere for politiske synspunkter over for en institutions klienter eller besøgende. Kommunalbestyrelsen må som arbejdsgiver tage stilling til, om der er tale om en tjenesteforseelse i tilfælde, hvor en kommunalt ansat udøver politisk agitationsvirksomhed på arbejdspladsen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 14. december 1987 til en borger
– 1. k.kt. j.nr. 1987/1079/1211-13