88.2.3. Kommunalbestyrelsesvalgt bestyrelsesmedlem i et selskab inhabil ved tilsyn med selskabet

16-06-1988

Udtalt, at et amtsrådsmedlem, der var medlem af et elektricitetsværks bestyrelse, måtte anses for inhabil ved elektricitetsværkets ansøgning om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, uanset at den pågældende af et byråd var indvalgt i værkets repræsentantskab og derefter indvalgt i værkets bestyrelse.

Efter at amtsrådsmedlemmet havde anmodet om genoptagelse af sagen, udtalte Justitsministeriet, at ministeriet var mest tilbøjelig til at mene, at det er uforeneligt med bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. § 3, stk. 2, at et amtsrådsmedlem deltager i behandlingen af en sag om godkendelse af en særligt forurenende virksomhed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, når den pågældende er medlem af virksomhedens bestyrelse og som bestyrelsesmedlem også skal varetage værkets interesser.

Justitsministeriet anførte i sin udtalelse, at det jævnligt forekommer, at kommunalbestyrelses- eller amtsrådsmedlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen eller efter indstilling herfra indvælges i selskabs- eller foreningsbestyrelser for dér at varetage kommunale interesser. Et sådant repræsentationsforhold antages ikke at bevirke, at den pågældende er inhabil i forhold til kommunalbestyrelsens eller amtsrådets behandling af en sag, hvori selskabet er part eller som selskabet i øvrigt er berørt af, medmindre det følger af sagens karakter eller den pågældendes tilknytning til selskabet mv., at dette i sig selv er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Som eksempel herpå nævnes tilfælde, hvor det følger af forvaltningsmyndighedens opgaver, at der er tale om udøvelse af tilsyns- eller kontrolbeføjelser over for selskabet og ledelsens dispositioner, jf. f.s.v. angår varetagelsen af to offentlige hverv, bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Justitsministeriet henviste i øvrigt til, at miljøbeskyttelseslovens særlige regler i kapitel 5 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder, har til formål at sikre, at denne type virksomheder ikke påbegyndes, før miljømyndighedens tilladelse foreligger. For særligt forurenende virksomheder gælder det således, at miljømyndighedernes tilsyns- og kontrolbeføjelser i tidsmæssig henseende er rykket frem i forbindelse med etableringen af en særlig godkendelsesordning.

Under henvisning til Justitsministeriets udtalelse fastholdt Indenrigsministeriet herefter sin opfattelse af habilitetsspørgsmålet.

Indenrigsministeriets skrivelse af 16. juni 1988 til et amtsrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1987/1074/0900-1