88.3.5. Hjemmel for kommunal elevstøtte under hensyn til elevers økonomiske forhold

03-10-1988

Spørgsmålet om rækkevidden af bestemmelsen i § 16 i lov om folkehøjskoler, husholdningsskoler og efterskoler blev på baggrund af en forespørgsel fra en kommune taget op til drøftelse mellem Indenrigsministeriet og Kulturministeriet, Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. Direktoratet meddelte i den forbindelse, at man på baggrund af tidligere gældende loves bestemmelser om elevstøtte er af den opfattelse, at lovens § 16 giver hjemmel for kommunerne til at udbetale støtte til elever ved skolerne under hensyn til elevernes økonomiske forhold.

Indenrigsministeriets skrivelse af 3. oktober 1988 til et byråd
– 2. k.kt. j.nr. 1988/1130/1417-1