88.4.1. Om kommunalbestyrelsens adgang til ved en flertalsbeslutning at afgøre, hvorledes kommunalbestyrelsens repræsentanter i et kommunalt fællesskabs styrende organ skal afgive deres stemme i fællesorganet

04-11-1988

En overborgmester havde anmodet om oplysning om, hvorvidt en kommunalbestyrelse ved en flertalsbeslutning kunne afgøre, hvorledes dens repræsentanter i et fællesorgan skulle forholde sig i forbindelse med afstemning om en sag i fællesorganet.

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet følgende: 

Det forhold, at en kommunalbestyrelse ved at indtræde i et fællesskab har fraskrevet sig en del af sin kompetence, medfører ikke, at kommunalbestyrelsen herved er afskåret fra at træffe bestemmelse om, hvordan kommunalbestyrelsen ønsker kommunens interesser varetaget i fællesskabet. De medlemmer af fællesskabsorganet, som kommunalbestyrelsen har valgt, er interesserepræsentanter for kommunen. Det er således antaget, at det, medmindre andet er bestemt, tilkommer kommunalbestyrelsen at afgøre, hvordan kommunalbestyrelsens repræsentant(er) skal varetage kommunens interesser i forbindelse med afstemning om en sag i et fællesskabsorgan.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen eventuelle beslutning om, hvorledes kommunens repræsentanter skal udøve deres stemmeret, også har bindende virkning for den eller de repræsentanter, som er udpeget af et mindretal i kommunalbestyrelsen. Også i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har udpeget andre end medlemmer af kommunalbestyrelsen til et fællesskabsorgan, må sådanne medlemmer, efter Indenrigsministeriets opfattelse, være underkastet samme instruktionsbeføjelse fra kommunalbestyrelsen som dens medlemmer.

 

Indenrigsministeriets brev af 4. november 1988 til en overborgmester
- 1. k.kt., j.nr. 1070/0100-7/1988