88.8.1. Indberetning til Valgbarhedsnævnet

29-01-1988

Udtalt, at indberetningen til Valgbarhedsnævnet efter § 34 a, stk. 2, i lov om kommunale valg er en obligatorisk indberetning, og at byrådet hverken skal træffe afgørelse eller afgive udtalelse i sagen.

Antaget, at en sag om indberetning til Valgbarhedsnævnet er omfattet af borgmesterens almindelige beføjelse til på byrådets vegne at træffe afgørelse i sager, der ikke giver anledning til tvivI, jf. den kommunale styrelseslovs § 31, stk. 1.

Hvis borgmesteren foretager indberetningen på byrådets vegne, vil indberetningen senere kunne forelægges til efterretning på et byrådsmøde, hvor behandlingen sædvanligvis vil ske for lukkede døre som følge af de personlige forhold, der indgår i sagen.

Til brug for behandlingen af en sag om indberetning til Valgbarhedsnævnet, kan byrådet anmode rigspolitichefen om en straffeattest til offentlig brug, jf. § 15, nr. 14, i Justitsministeriets cirkulære nr. 147 af 30. august 1978 om det centrale kriminalregister.

Indenrigsministeriets skrivelse af 29. januar 1988 til en borger
– 1. k.kt. j.nr. 1988/1070/1604-1