88.8.2. Udlevering af arbejdspapirer fra statslige udvalg med kommunal repræsentation

12-04-1988

Udtalt, at arbejdspapirer, som udarbejdes af et statsligt udvalg til eget brug, som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt som interne dokumenter. Det gælder, selv om et af udvalgets medlemmer er udpeget at en kommunalbestyrelse. Materialet er ej heller omfattet af den ret, som kommunalbestyrelsesmedlemmer har til at gennemse sagsakter, der foreligger i kommunens forvaltning (sagsindsigt).

I det omfang udvalgsmaterialet afgives af det pågældende medlem til sagsbehandling og dermed indgår i en sag i kommunen, må materialet blive undergivet både sagsindsigt og aktindsigt. Sager om lovgivning er dog kun omfattet af aktindsigt, for så vidt lovforslag er fremsat i Folketinget.

Udvalgsmedlemmet kan som udgangspunkt selv beslutte, om (dele af) materialet skal afgives med henblik på sagsbehandling i kommunen. Den udpegende myndighed (kommunalbestyrelsen) har dog normalt instruktionsbeføjelse over for udvalgsmedlemmet, og kan til brug for udøvelsen af instruktionsbeføjelsen forlange at blive orienteret om udvalgsarbejdet, eventuelt ved udlevering af (visse af) udvalgets arbejdsdokumenter. Udvalgsmedlemmet kan dog ikke udlevere oplysninger, som det må anses for nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, jf. forvaltningslovens § 27.

Indenrigsministeriets skrivelse at 12. april 1988 til en kommunalbestyrelse
– 1. k.kt. j.nr. 1987/1073/0100-6