88.8.3. En leder af et forsorgshjems selvstændige kompetence i henhold til bistandslovens § 108, stk. 2

23-06-1988

Udtalt, at bistandslovens § 108, stk. 2, tillægger lederen af et amtskommunalt forsorgshjem en selvstændig kompetence til at træffe beslutning om, hvilke konkrete personer der skal optages på hjemmet. Denne bestemmelse er et eksempel på en fravigelse af den kommunale styrelseslov, der generelt tillægger kompetencen til kommunalbestyrelsen (udvalg, borgmester) og ikke til en bestemt gruppe kommunalt ansatte.

Da fravigelse af den kommunale styrelseslov kræver udtrykkelig lovhjemmel, jf. lovens § 1, stk. 2, kan der ikke foretages udvidende fortolkning af bistandslovens § 108, stk. 2. Lederen af et amtskommunalt forsorgshjem kan således ikke på andre områder end det direkte i bestemmelsen omhandlede have en af amtsrådet uafhængig kompetence.

Der er således intet til hinder for, at amtsrådet med respekt af lederens særlige ret efter § 108, stk. 2, i bistandsloven vedtager generelle bestemmelser for optagelse i et amtskommunalt forsorgshjem, forudsat at der ikke herved udelukkes nogen del af personkredsen i bistandslovens § 105 fra at søge optagelse.

Indenrigsministeriets skrivelse af 23. juni 1988 til et amtsrådsmedlem
– 1. k.kt. j.nr. 1988/1070/0300-1