88.8.4. Spørgsmål om ansatte i kommunens skatteforvaltning kan drive privat revisionsvirksomhed

01-07-1988

Udtalt, at det efter Indenrigsministeriets opfattelse må anses for at være i strid med kommunens tjenestemandsvedtægt, at en ansat i kommunens skatteforvaltning i sin fritid udøver revisionsvirksomhed.

Det tilkommer imidlertid kommunalbestyrelsen som arbejdsgiver at tage stilling til, om det er i strid med ansættelsesvilkårene, at en kommunalt ansat udøver en privat virksomhed. Der er dog visse grænser for udøvelse af dette skøn, idet bestemmelser om, at en tjenestemand kun kan have beskæftigelse ved siden af sin tjenestemandsstilling, for så vidt og i det omfang det er foreneligt med den samvittighedsfulde udøvelse af de til tjenestemandsstillingen knyttede pligter og med den for stillingen nødvendige agtelse og tillid, tillige må antages at være udtryk for en almindelig inden for den offentlige forvaltning gældende grundsætning.

Den kommunale tilsynsmyndighed kan derfor kun gribe ind, når kommunalbestyrelsen klart overskrider grænserne for udøvelsen af skønnet.

Indenrigsministeriets skrivelse af 1. juli 1988 til Skattedepartementet
- 1. k.kt. j.nr. 1988/1350-1