88.8.5. Om internt materiale bevarer sin interne karakter ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

13-07-1988

Udtalt, at internt materiale, der fremsendes til den almindelige kommunale tilsynsmyndighed, formentlig må antages at bevare sin interne karakter, men spørgsmålet er dog tvivlsomt. Der henvises herved til den kommenterede offentlighedslov af Asbjørn Jensen m.fl., side 111.

Det må dog anses for utvivlsomt, at interne arbejdsdokumenter ikke mister deres interne karakter ved en videregivelse til den almindelige kommunale tilsynsmyndighed i forbindelse med en klage over afslag på aktindsigt, når fremsendelsen sker med henblik på tilsynsmyndighedens vurdering af, hvorvidt materialet har kunnet undtages fra aktindsigt, jf. pkt. 30 i Justitsministeriets vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen.

Det må ligeledes anses for utvivlsomt, at internt materiale, der udleveres i henhold til en udtrykkelig anmodning herom fra den kommunale tilsynsmyndighed til brug for myndighedens legalitetskontrol med kommunens virksomhed, ikke herved mister sin interne karakter.

Folketingets Ombudsmand har senere i skrivelse af 2. juni 1989 udtalt, at internt materiale, der afgives til den kommunale tilsynsmyndighed, efter ombudsmandens opfattelse herved mister sin interne karakter, bortset fra de tilfælde hvor fremsendelsen sker i forbindelse med en klage over afslag på aktindsigt, jf. ovenfor. Indenrigsministeriet har herefter i skrivelse af 6. juli 1989 meddelt ombudsmanden, at ministeriet har taget ombudsmandens opfattelse til efterretning.

Indenrigsministeriets skrivelse af 13. juli 1988 til en kommunalbestyrelse
– 1. k.kt. j.nr. 1986/1070/0100-29 - omjournaliseret til 1. k.kt. j.nr. 1988/1070/0100-4