89.1.1. Udvalgsmedlemmers ret til at standse udførelsen af en beslutning og forlange sagen afgjort af kommunalbestyrelsen

27-01-1989

Udtalt, at et udvalgsmedlems erklæring om, at han ønsker udførelsen af en beslutning standset og sagen indbragt for den samlede kommunalbestyrelse, klart skal angive dette.

Et udvalgsmedlem kunne dog forvente iværksættelsen af en afgørelse stillet i bero og sagen indbragt for Hovedstadsrådet, når han havde stillet forslag om, at iværksættelse af vedtagne foranstaltninger blev udsat til en nærmere angivet dag, som var den dag, hvor Hovedstadsrådet næste gang holdt møde. Lagt vægt på, at protokoltilførslen herom ikke indeholdt en tilkendegivelse af en afvigende mening vedrørende afgørelsen af sagen, men alene en tilkendegivelse om, at iværksættelse foresloges udsat til hovedstadsrådsmødet.

På denne baggrund burde udvalgsformanden have søgt eventuel tvivl om, hvorvidt medlemmet ønskede sagen indbragt for Hovedstadsrådet, afklaret ved at anmode medlemmet om en udtrykkelig tilkendegivelse herom.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. januar 1989 til et hovedstadsrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1988/1070/1700-1