89.3.1. Fastsættelse af differentierede takster inden for den kollektive trafik

03-05-1989

Udtalt, at det er en kommunalretlig grundsætning, at kommunale midler kun må anvendes til forsørgelse af enkeltpersoner, såfremt der er hjemmel hertil i lovgivningen. Sociale ydelser kan således ikke uden lovhjemmel tildeles en persongruppe, der er afgrænset efter økonomiske eller andre kriterier. Fjernelse af spærretiden på pensionistrabatkort uden en samtidig indførelse af andre restriktioner vil derfor være ulovlig, medmindre rabatten begrundes ud fra trafikpolitiske og -økonomiske formål.

I en konkret sag om indførelse af en ny type rabatkort til pensionister uden spærretid udtalt, at sådanne rabatkort er lovlige, idet nyordningen alene var begrundet i trafikpolitiske og -økonomiske hensyn. Indenrigsministeriet tillagde det samtidig vægt, at ordningen ikke forventedes at give kapacitetsproblemer.

Indenrigsministeriets skrivelse af 3. maj 1989 til et råd
- 2.k.kt. j.nr. 1988/1126/1700-2