89.4.2. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem amtskommuner anset for ufornøden

28-11-1989

Udtalt, at de forpligtelser, som 5 amtskommuner påtog sig ved en aftale om fælles anskaffelse og drift af en mobil nyrestensknuser, ikke efter ministeriets opfattelse var af en sådan karakter, at de medførte indskrænkning i de enkelte amtsråds beføjelser efter styrelsesloven, jf. § 60.

Indenrigsministeriet lagde herved vægt på, at der ikke var tillagt et fællesskabsorgan kompetence til at træffe beslutninger, der forpligter de deltagende amtskommuner i økonomisk henseende, og at budgettet vedrørende den fælles drift af udstyret skulle godkendes af de deltagende amtsråd, samt at aftalen kun var uopsigelig i 3 år.

Indenrigsministeriets skrivelse af 28. november 1989 til et amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1989/1051-4