89.4.4. Tilsynsmyndighedens godkendelse af en fælleskommunal lægemiddelgrossistvirksomhed efter § 60 uanset samfundsøkonomiske konsekvenser

19-09-1989

Et amtsråd havde ansøgt om Indenrigsministeriets godkendelse efter § 60 i lov om kommunernes styrelse af oprettelsen af en fælleskommunal lægemiddelgrossistvirksomhed med deltagelse af en række amtskommuner samt Københavns Kommune. 

I brev af 3. marts 1988 meddelte Indenrigsministeriet, at ministeriet ikke kunne godkende oprettelsen af den fælleskommunale lægemiddelgrossistvirksomhed. Ministeriet henviste herved til en udtalelse fra Sundhedsministeriet, hvorefter de samfundsmæssige konsekvenser talte imod oprettelsen af det kommunale fællesskab.

Amtsrådet havde herefter på ny anmodet om Indenrigsministeriet godkendelse med henvisning til, at der i det materiale, som Sundhedsministeriet havde lagt til grund i sin vurdering, var ændret afgørende ved flere af de forudsætninger, som oprettelsen af selskabet var baseret på, ligesom der var fejl i beregningerne. 

Sundhedsministeriet havde herefter på grundlag af det omtalte materiale blandt andet udtalt, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved etablering af endnu en lægemiddelvirksomhed sammenholdt med de samlede omkostninger ved engrosdistribution af lægemidler formentlig var begrænsede. Uanset dette fandt Sundhedsministeriet dog, at hensynet til den mest optimale udnyttelse af ressourcerne talte imod oprettelsen af den fælleskommunale lægemiddelgrossistvirksomhed.

Indenrigsministeriet udtalte herefter blandt andet, at ministeriet, som sagen nu forelå oplyst, ikke havde fundet tilstrækkeligt grundlag for at afslå en godkendelse, idet ministeriet herved særlig havde lagt afgørende vægt på, at det fælleskommunale interessentskab var etableret udelukkende med henblik på indkøb til dækning af interessenternes egne behov, og at der således ikke kunne blive tale om levering til private, herunder rent private institutioner.

Indenrigsministeriet godkendte herefter interessentskabskontrakten på en række nærmere anførte vilkår.

 

Indenrigsministeriets brev af 3. marts 1988 til et amtsråd 
- 1.k.kt., j.nr. 1011/7-29/1985

Indenrigsministeriets brev af 19. september 1989 til samme amtsråd 
- 1.k.kt., j.nr. 1050-13/1988