89.6.1. Henvisning af ændringsforslag til budgetbemærkninger til behandling efter budgetvedtagelsen

05-04-1989

Udtalt, at i henhold til lov om kommunernes styrelse § 38, stk. 2, 1. pkt., skal der ved 2. behandlingen af årsbudgettet træffes endelig beslutning om budgettet. Et medlem, der stiller et ændringsforslag på bevillingsniveau til budgetforslaget eller et ændringsforslag til bemærkningerne til budgetforslaget, har krav på, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen træffes beslutning om ændringsforslaget.

Indenrigsministeriet fandt derfor, at et amtsråd havde handlet i strid med styrelsesloven ved at træffe beslutning om, at et ændringsforslag til budgetbemærkningerne skulle henvises til behandling i forbindelse med en efterfølgende stillingtagen til den nærmere konkretisering af en besparelse på sygehusbudgettet.

Endvidere udtalt, at borgmesteren ved tilrettelæggelsen af afstemningsforløbet er bundet af nogle almindelige afstemningsprincipper. Hvis der foreligger flere ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag, må det ændringsforslag, der fjerner sig mest fra økonomiudvalgets forslag, anses for det mest vidtgående og derfor sættes til afstemning først, medmindre der er enighed om en anden rækkefølge.

Indenrigsministeriets skrivelse af 5. april 1989 til et amtsrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1988/1071/1500-1