89.6.2. Om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag til budgettet

27-09-1989

Et af et amtsrådsmedlem udarbejdet ændringsforslag til årsbudget for 1990, der var
indleveret inden fristens udløb, var blevet indstillet til afvisning af amtskommunens
økonomiudvalg ved amtsrådets møde den 28. september 1989, da ændringsforslaget
ikke opfyldte de formelle krav til ændringsforslag.


Det fremgik af sagen, at medlemmet i sit ændringsforslag havde foreslået, at den i
budgetforslaget foreslåede lukning af 12 medicinske senge på et centralsygehus og de
deraf følgende ændringer i personalet udsattes, indtil centralsygehusets senge- og
personalebehov var vurderet i den ny sygehusplan. For så vidt angår pris- og kontofastsættelsen af ændringsforslaget havde medlemmet anført: ”Under henvisning til
praksis forventes, at forvaltningen pris- og kontosætter ændringsforslaget.”


Indenrigsministeriet udtalte, at et ændringsforslag til et budget skal være så specificeret, at det umiddelbart fremgår, hvilken bevilling der foreslås ændret og med hvilket
beløb, jf. § 2, stk. 2, 1. pkt., i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 316 af 21. juni
1984. [Se § 3, stk. 2, 1. pkt., i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.] Et ændringsforslag skal således mindst være specificeret i det bevillingsniveau, som kommunalbestyrelsen har valgt.


Efter ministerets opfattelse måtte det antages, at et medlem som følge af de nævnte
tekniske krav til ændringsforslag havde krav på i rimeligt omfang at modtage en fornøden teknisk bistand fra forvaltningen til den nødvendige beløbs- og kontomæssige
specifikation af et ændringsforslag.

Det forhold, at medlemmet havde indgivet ændringsforslaget umiddelbart inden udløbet af fristen for ændringsforslag, kunne efter ministeriets opfattelse ikke i sig selv
medføre, at medlemmet herved blev afskåret fra adgangen til at modtage en fornøden
teknisk bistand i det omfang, det var muligt og ikke nødvendiggjorde en større og mere
omfattende arbejdsindsats fra forvaltningens side.


På det foreliggende grundlag fandt ministeriet, dels, at medlemmet ikke havde haft
mulighed for på baggrund af oplysningerne i budgetmaterialet at foretage den fornødne beløbs- og kontomæssige specifikation af sit ændringsforslag, dels at den af medlemmet ønskede bistand måtte antages at være af begrænset omfang, idet medlemmets ændringsforslag måtte opfattes som udtryk for et ønske om opretholdelse af status quo for så vidt angår antallet af medicinske senge på centralsygehuset.


Under henvisning til ovenstående anmodede ministeriet derfor amtskommunen om at
foretage den fornødne beløbs- og kontomæssige specifikation af medlemmets ændringsforslag, således at ændringsforslaget ville kunne undergives realitetsbehandling
på amtsrådets møde den 28. september 1989.

Indenrigsministeriets brev af 27. september 1989 til et amtsrådsmedlem
- 1.k., j.nr. 1989/1070/0600-01