89.8.1. Udtræden af byråd

05-04-1989

Meddelt et byrådsmedlem tilladelse til at udtræde af byrådet i henhold til § 34 b, stk. 2, i den kommunale valglov.

Den pågældende havde henvist til, at hvervet som byrådsmedlem, især økonomiudvalgets forretninger, til tider gav ekstraordinær mødevirksomhed, der medførte, at han måtte tage fri fra arbejde nogle timer eller hele dagen. Da der ikke var fuld vikardækning ved fravær fra skolearbejdet, fandt den pågældende ikke længere, at byrådsarbejdet var foreneligt med hans erhvervsarbejde.

Udtalt, at det ved afgørelsen af, om et byrådsmedlem har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskab af byrådet, er uden betydning, om medlemmet har mulighed for at indskrænke omfanget af sit arbejde som byrådsmedlem eller sit erhvervsarbejde.

Endvidere udtalt, at byrådets mødevirksomhed, herunder ekstraordinære møder og udvalgsmøder m.v., skal tilrettelægges under hensyntagen til medlemmernes erhvervsarbejde og således, at møderne i videst muligt omfang placeres uden for normal arbejdstid.

Uanset at den pågældende i vidt omfang havde fået sit lærerskema tilrettelagt efter mødeaktiviteten, fandt ministeriet efter omstændighederne, at vedkommende havde rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet for på tilfredsstillende måde at varetage sit erhvervsarbejde som lærer.

Indenrigsministeriets skrivelse af 5. april 1989 til et byrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1989/1070/1410-1