89.8.7. Om kommunernes adgang til at indgå valutaterminsforretninger

24-02-1989

Kommunernes Revisionsafdeling havde anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse
om, hvorvidt en kommune/et kommunalt fællesskab lovligt kunne indgå forskellige
typer af valutaterminsforrentninger.

Indenrigsministeriet udtalte i den anledning, at man ikke så nogen hindring for, at en
kommune kunne indgå valutaterminsforretninger i det omfang, den enkelte valutaterminsforretning havde direkte relation til en konkret økonomisk eller forretningsmæssig
disposition, der tilgodeså et kommunalt formål og indebar en kontraktlig forpligtelse for
kommunen til at betale eller modtage et beløb i fremmed valuta.

Ministeriet bemærkede i denne forbindelse, at det ikke var en kommunal opgave at foretage handel med valuta alene med det formål at skaffe kommunen en kurs- og/eller rentegevinst

Ovennævnte betød, at en kommune kunne købe fremmed valuta mod danske kroner på
termin, når det sker som et led i opfyldelsen af en betalingsforpligtelse, f.eks. en forpligtelse til
betaling af renter og/eller afdrag på lån eller i et almindeligt handelsforhold.

Ligeledes kunne en kommune foretage salg af fremmed valuta mod danske kroner på
termin i forbindelse med optagelse af lån eller salg af fremmed valuta mod fremmed
valuta på termin i forbindelse med omlægning af en gæld til en anden valuta. Herved
kunne en kommune enten opnå at kurssikre et hjemtaget lån eller at sprede/formindske
kursrisikoen på et allerede optaget lån.

Indenrigsministeriets brev af 24. februar 1989 til Kommunernes Revisionsafdeling
- Økonomisk Afdeling, j.nr. 1989/1531-23


Ministeriet tilføjede i en senere skrivelse til Kommunernes Revisionsafdeling, at det i vejledningen, som ministeriet havde udsendt til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 496 af
30. juni 1989 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., var anført:

"Adgangen til at indgå valutaterminsforretninger skal bl.a. ses i forbindelse med den adgang,
der er givet til at omlægge lån. Både indenlandske og udenlandske lån kan efter denne bestemmelse konverteres til nye indenlandske/udenlandske lån, såfremt den totale finansiering
overholder vilkårene for kommunal låntagning. Derfor kan der kun indgås valutaterminsforretninger svarende til den aktuelle gæld i fremmed valuta.

I regnskabsbemærkningerne for det år, hvor en terminskontrakt indgås, skal der redegøres
for, hvilke fremtidige kontraktlige betalinger, der er terminssikret, såfremt terminskontrakten
rækker ud over regnskabsåret."

Indenrigsministeriet bekræftede endvidere, at det fra og med udsendelsen af vejledningen af
30. juni 1989 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. gjaldt, at udløbstidspunktet for terminsforretninger skulle være i overensstemmelse med tidspunktet, hvor
forpligtelsen faldt til betaling.

Indenrigsministeriets brev af 19. december 1989 til Kommunernes Revisionsafdeling
- Økonomisk Afdeling, j.nr. 1989/1531-23