89.8.8. Om udpegning af et andet magistratsmedlem til udførelse af en opgave

20-01-1989

I et tidligere brev til Københavns Magistrat havde Indenrigsministeriet udtalt, at vedkommende magistratsafdeling ikke lovligt havde kunnet opsige sine kontrakter med en virksomhed med den begrundelse, at firmaet ejedes af en virksomhed, der havde handelsmæssige forbindelser med Sydafrika. Indenrigsministeriet henviste herved til at det ikke var en kommunal, men en statslig opgave at tage stilling til udenrigspolitiske spørgsmål.

Efter den københavnske styrelseslov påhvilede det magistraten at udføre borgerrepræsentationens beslutninger. Da borgmesteren for magistratsafdelingen efter det oplyste endnu ikke havde tilbagekaldt den omhandlede instruks til sin magistratsafdeling i overensstemmelse med borgerrepræsentationens pålæg herom, måtte magistraten efter Indenrigsministeriets opfattelse tage skridt til, at der sikredes en udførelse af beslutningen, om fornødent ved at magistraten udpegede et af sine øvrige medlemmer til at varetage den pågældende opgave.

Indenrigsministeriet henviste til bestemmelsen i § 53 a, stk. 2, i lov om Københavns Kommunes styrelse om et magistratsmedlems vægring ved at udføre en opgave, som er pålagt den pågældende ved denne lov eller kommunens styrelsesvedtægt.


Indenrigsministeriets brev af 20. januar 1989 til Københavns Magistrat
- 1.k., j.nr. 1988/1070/0100-1