90.1.2. Om angivelse af begrundelse ved tilførelse af afvigende mening til beslutningsprotokollen og om borgmesterens kompetence til at gribe ind over for anstødelig sprogbrug

07-09-1990

Udtalt, at et byrådsmedlem, der har stemt imod et forslag, i henhold til § 13 i lov om kommunernes styrelse har krav på at få sin afvigende mening, som har fundet udtryk i hans stemmeafgivning, tilført beslutningsprotokollen. Endvidere kan et medlems afvigende mening bestå i en tilkendegivelse om, hvad medlemmet mener, at byrådet burde have besluttet i den foreliggende sag. Endelig antages det, at medlemmet har ret til at få tilført beslutningsprotokollen en ganske kort angivelse af begrundelsen for sin afvigende mening, idet der kan være en sådan sammenhæng mellem den afvigende mening og begrundelsen herfor, at det ikke er muligt eller rimeligt at skille den afvigende mening fra dens begrundelse.

Endvidere udtalt, at borgmesteren har ret til at afvise en sprogbrug i medlemsforslag m.v., som han finder anstødelig, ligesom borgmesteren under byrådets forhandlinger kan gribe ind over for medlemmers benyttelse af en sprogbrug, som borgmesteren finder uacceptabel. De afgørelser, som borgmesteren træffer herom, vil kun kunne tilsidesættes af den kommunale tilsynsmyndighed i tilfælde, hvor borgmesteren klart har overskredet grænserne for udøvelsen af det skøn, der tilkommer ham, eller i øvrigt har varetaget usaglige formål.

Indenrigsministeriets skrivelse af 7. september 1990 til et byrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1990/1070/0711-1