90.1.3. Om borgmesterens adgang til at gennemse sager om sociale ydelser

14-09-1990

Udtalt, at en borgmester som hidtil har ret til at gennemse sager om sociale ydelser i alle tilfælde, hvor det kan have betydning for varetagelsen af de funktioner, som i lovgivningen er pålagt borgmesteren, ikke mindst opgaverne som daglig leder af den kommunale administration og koordinator af udvalgenes virksomhed.

Endvidere udtalt, at borgmesteren også må antages at have ret til at gennemse de sociale sager, der skal behandles i et udvalgsmøde, idet dette kan være nødvendigt, for at borgmesteren kan tage stilling til, om det er påkrævet at deltage i udvalgsmødet. Borgmesteren vil også under udvalgsmøderne kunne påse, at udvalget følger de retningslinier m.v., som kommunalbestyrelsen måtte have fastlagt vedrørende administrationen af det pågældende område, hvorimod det falder uden for borgmesterens opgaver at vurdere rimeligheden af de økonomiske konsekvenser af de beslutninger, der træffes i udvalget vedrørende de enkelte sager.

For så vidt angår det udvalg, der skal nedsættes efter den sociale styrelseslovs § 3 (afsnit VIII-udvalget), bemærket, at dette udvalg indtager en særlig stilling som uafhængigt af kommunalbestyrelsen, hvilket medfører, at borgmesteren ikke i medfør af den kommunale styrelseslovs § 31 a har ret til at deltage i udvalgets møder. Der kan derfor heller ikke tilkomme borgmesteren en ret til at gennemse dette udvalgs sager. I forhold til dette udvalg har borgmesteren således kun ret til som daglig leder af administrationen at forlange sagsgennemsyn eller oplysninger om sager, dvs. særligt i tilfælde af klager over selve sagsbehandlingen.

Endvidere udtalt, at kommunalbestyrelsen efter lovændringen, der ophævede det sociale udvalgs selvstændige kompetence, har et vist, begrænset ansvar for afgørelsen af de sociale sager som følge af den generelle instruktionsadgang over for det eller de udvalg, der behandler sagerne, bortset fra afsnit VIII-udvalget. Det forhold, at sagerne begrundet i diskretionshensyn ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen, må dog medføre, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke har ret til at gennemse sagerne, medmindre de er medlemmer af det eller de pågældende udvalg. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne har således ikke på dette område den ret til sagsindsigt, som i øvrigt gælder med hensyn til sager inden for kommunalbestyrelsens ansvarsområde.

Indenrigsministeriets skrivelse af 14. september 1990 til Socialministeriet
- 1. k.kt. j.nr. 1990/1071/0717-1