90.2.1. Formand for ejendomsselskabs bestyrelse inhabil ved økonomiudvalgets behandling af deponeringsspørgsmål i forbindelse med amtskommunens lejemål i selskabets ejendom

25-04-1990

Udtalt, at der var en sådan sammenhæng mellem indgåelsen af et lejemål til amtskommunens sygehusvæsen og økonomiudvalgets stillingtagen til deponering af et beløb i forbindelse med lejemålet, at amtsborgmesteren som formand for bestyrelsen i det udlejende selskab ikke burde have deltaget i økonomiudvalgets behandling af deponeringsspørgsmålet, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. § 3, stk. 2.

Det var i sagen oplyst, at amtsborgmesteren ikke havde deltaget i amtskommunens stillingtagen til spørgsmålet om indgåelsen af lejemålet, herunder udformningen af kontraktsvilkårene, og at sygehusudvalget for sit vedkommende havde tiltrådt indgåelsen af lejemålet under forudsætning af, at der via økonomiudvalget skete en afklaring af deponeringsspørgsmålet.

Indenrigsministeriet bemærkede i denne forbindelse, at en deponering ikke forudsætter, at der meddeles en bevilling hertil. Der er tale om en disposition over amtskommunens kontantbeholdning, uanset at det deponerede beløb bindes i en periode. Deponering i henhold til Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse eller dispensation herfra er imidlertid en konsekvens af indgåelse af lejemål.

Indenrigsministeriets skrivelse af 25. april 1990 til et amtsrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1989/1074/1600-1