90.2.2. Spørgsmålet om forening af hverv som borgmester og bankbestyrelsesformand

27-03-1990

Udtalt, at hvervet som borgmester efter Indenrigsministeriets opfattelse må anses for uforeneligt med hvervet som bestyrelsesformand i en bank, hvormed kommunen har et, i såvel art som omfang, meget betydeligt engagement. Ministeriet henviste herved til, at banken var kommunens hovedbankforbindelse, og at kun ubetydelige midler var anbragt i andre pengeinstitutter.

Ministeriet henviste i øvrigt til Folketingets Ombudsmands redegørelse om spørgsmålet i en tidligere sag, hvori det var angivet, at der ved forening af de to nævnte hverv må fastsættes retningslinier for administration, kontrol m.v. af kommunens økonomiske dispositioner, men at dette kun kommer på tale, hvor en konkret vurdering af arten og omfanget af kommunens engagement med det pågældende pengeinstitut ikke gør en forening af hvervene ubetinget udelukket (FOB 1981, side 115).

Endelig bemærkede ministeriet, at det forhold, at det pågældende pengeinstitut i en lang årrække havde været kommunens hovedbankforbindelse, ikke kunne anføres til støtte for en opretholdelse af den samtidige varetagelse af de to hverv.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. marts 1990 til et tilsynsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1989/1074/0318-1