90.2.3. Spørgsmål om forening af hverv som medlem af kommunalbestyrelsen (kulturudvalget) og medlem af skolebestyrelsen

09-04-1990

Udtalt, at relationerne mellem skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen (kulturudvalget) ikke er af en sådan karakter, at der foreligger generel inhabilitet i tilfælde, hvor den ene ægtefælde er medlem af/formand for en skolebestyrelse og den anden ægtefælle er medlem af/formand for kommunens udvalg vedrørende skolevæsenet.

Reglerne i den kommunale styrelseslovs § 29 om generel inhabilitet vedrører spørgsmålet om forening af kommunale tjenesteforhold og kommunale hverv (medlemskab af udvalg). Reglerne er begrundet i hensynet til effektiviteten i udvalgenes tilsyn med den kommunale forvaltning, herunder at kommunalt ansatte ikke som udvalgsmedlemmer kommer til at føre tilsyn med deres egen embedsførelse.

Når der derimod er tale om forenelighed af medlemskab af forskellige offentlige organer, gør der sig ikke de samme hensyn gældende. Når der ikke i lovgivningen er angivet særlige begrænsninger i valgbarheden til de pågældende hverv, må udgangspunktet være, at en person ikke kan være afskåret fra samtidigt medlemskab af forskellige offentlige organer og at en eventuel interessekonflikt må løses konkret ved anvendelse af reglerne om speciel inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 3.

Indenrigsministeriets skrivelse af 9. april 1990 til Undervisnings og Forskningsministeriet
- 1. k.kt. j.nr. 1990/1011/18-4