90.3.4. Kommunalt engagement i forskning - Forskerparker

07-09-1990

Udtalt generelt, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan iværksætte eller yde tilskud til generelle forsknings- og udredningsinitiativer i offentligt eller privat regi. Tilsvarende antages kommunal støtte til internationale forskningsinitiativer at ligge uden for den kreds af ulovbestemte opgaver, som kommunerne kan varetage. En kommune er derimod ikke afskåret fra at iværksætte og støtte forskningsinitiativer i det omfang, den hermed tilvejebragte viden er af betydning for løsningen af konkrete opgaver i kommunen, ligesom kommunerne - som led i en almindelig service over for kommunens borgere og erhvervsvirksomheder - normalt kan påtage sig en mere generel formidling af forskningsresultater.

I den konkrete sag bl.a. udtalt, at det ikke kan antages at være en kommunal opgave at indgå i et aktieselskab, der har som formål at leje og erhverve fast ejendom til videreudlejning til en forskningsfond og at deltage i driften af en forskerby, hvis formål er at fremme forskningssamarbejde mellem erhvervslivet og de højere læreanstalter.

Indenrigsministeriets skrivelse af 7. september 1990 til 3 borgmestre
- 2. k.kt. j.nr. 1990/1130/0100-1