90.3.6. Kommunal etablering af - eller støtte til - køretekniske anlæg

06-11-1990

Udtalt vedrørende kommunernes adgang til at etablere eller yde støtte til køretekniske anlæg, at det, som følge af at kørsel på køretekniske anlæg fra 1. januar 1990 blev en obligatorisk del af uddannelsen til personbil, ikke fra denne dato kan betragtes som en kommunal opgave at etablere køretekniske anlæg til brug for kurser i forbindelse med kørekorterhvervelse eller at yde støtte – herunder garantistillelse – til etablering og drift af sådanne anlæg i privat regi.
Endvidere udtalt, at kommunerne fortsat vil kunne yde støtte til frivillige efteruddannelseskurser for trafikanter på køretekniske anlæg, idet kommunerne hermed vil kunne bidrag til at fremme færdselssikkerheden.
Endelig udtalt, at den ændrede retstilstand ikke medfører, at en videreførelse af kommunale køretekniske anlæg, der er etableret for 1. januar 1990, må anses for ulovlig. Da en kommune imidlertid ikke må yde tilskud til kørekorterhververe uden lovhjemmel, skal de eksisterende kommunalt ejede køretekniske anlæg fremover drives efter almindelige forretningsmæssige principper på området, idet de kommunale anlæg dog skal have dækket deres omkostninger, herunder forrentning, og afskrivning m.v.

(Indenrigsministeriets skrivelse af 6. november 1990 til et tilsynsråd
- 2. k.kt. j.nr. 1990/1126/1200-1).

Spørgsmålet er nu reguleret i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.