90.3.7. Vedrørende et kommunalt fællesskabs deltagelse i et anpartsselskab, der skulle administrere internationale handelskontrakter

15-11-1990

Udtalt generelt, at kommuner, herunder kommunale fællesskaber, alene kan deltage i selskabsdannelser, der varetager kommunale opgaver. Kommuner kan som udgangspunkt ikke engagere sig i handel, håndværk og industri. Udgangspunktet, fraviges dog i en vis udstrækning, for så vidt angår salg af kommunal biproduktion, accessorisk virksomhed og kommunal produktion til kommunens eget brug.

I den konkrete sag bl.a. udtalt, at det ikke i sig selv kan antages at være en kommunal opgave at indgå i et anpartsselskab, der har som formål at administrere internationale handelskontrakter og dertil knyttet virksomhed. Indenrigsministeriet fandt heller ikke, at selskabets aktiviteter knyttede sig til det kommunale fællesskabs hovedopgave på en sådan måde, at det kommunale fællesskabs deltagelse i anpartsselskabet ville kunne accepteres efter reglerne om accessorisk virksomhed.

(Indenrigsministeriets skrivelse af 15. november 1990 til et privat selskab og til et kommunalt fællesskab - 2. k.kt. j.nr. 1990/1131-28).

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=33025