90.4.1. Kommunalbestyrelsens adgang til at give bundet mandat til dens repræsentanter i fællesskabsorganer

26-04-1990

Udtalt, at det, medmindre andet er bestemt, tilkommer kommunalbestyrelsen at afgøre, hvordan kommunalbestyrelsens repræsentant(er) skal varetage kommunens interesser i forbindelse med afstemning om en sag i et fællesskabsorgan.

Endvidere udtalt, at kommunalbestyrelsens eventuelle beslutning om, hvorledes kommunens repræsentanter skal udøve deres stemmeret, også har bindende virkning for den eller de repræsentanter, som er udpeget af et mindretal i kommunalbestyrelsen. Også i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har udpeget andre end medlemmer af kommunalbestyrelsen til et fællesskabsorgan, må sådanne medlemmer efter Indenrigsministeriets opfattelse være underkastet samme instruktionsbeføjelse fra kommunalbestyrelsen som dens medlemmer.

Indenrigsministeriets udtalelse, der var en generel besvarelse af en generelt holdt forespørgsel fra en borgmester, blev påklaget til Folketingets Ombudsmand. Over for ombudsmanden uddybede ministeriet sin udtalelse og anførte bl.a., at det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om der i en konkret sag foreligger en interesse af en sådan betydning for kommunen, at kommunalbestyrelsen finder anledning til at træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens repræsentanter i fællesskabsorganet skal være forpligtet til ved stemmeafgivning at følge kommunalbestyrelsens vedtagelse. Ministeriet bemærkede herved, at der ved varetagelse af kommunens interesser ikke gælder nogen kvalitative begrænsninger med hensyn til adgangen til at give bundet mandat, men at det i praksis særlig vil være aktuelt, når der er tale om en varetagelse af interesser, der er af væsentlig betydning for den pågældende kommune.

Folketingets Ombudsmand udtalte, at der er en lang tradition for, at de kommunale tilsynsmyndigheder afgiver vejledende udtalelser på anmodning fra kommuner vedrørende kommunalretlige spørgsmål. Det gav derfor ikke grundlag for kritik, at Indenrigsministeriet besvarede borgmesterens helt generelt formulerede spørgsmål, samt at ministeriet udtalte sig uden forinden at have indhentet nærmere oplysning om den konkrete sag, som ifølge borgmesteren havde givet anledning til forespørgslen.

Indenrigsministeriets beskrivelse af den gældende retstilstand med hensyn til spørgsmålet om adgangen til at pålægge kommunale repræsentanter bundet mandat gav ikke ombudsmanden anledning til bemærkninger.

Indenrigsministeriets skrivelse af 4. november 1988 til en borgmester og ombudsmandens skrivelse af 26. april 1990 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1988/1070/0100-7

Indenrigsministeriets brev af 6. juli 1989 til Folketingets Ombudsmand
- 1.k. j. nr. 1988/1070/0100-7