90.5.1. Fradrag i viceborgmesters vederlag

05-04-1990

Udtalt, at en 1. viceborgmesters samlede vederlæggelse for et kalenderår højst kan udgøre et beløb, der svarer til borgmesterens vederlag for det pågældende år, jf. § 34, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse. Det var oplyst, at viceborgmesteren modtog det faste vederlag, tillægsvederlag for deltagelse i kommunalbestyrelsens møder og varetagelse af kommunale hverv, udvalgsvederlag for medlemskab af økonomiudvalget samt vederlag som formand for socialudvalget.

Samtidig udtalt, at den, der modtager funktionsvederlag som borgmester ikke samtidig kan oppebære anden økonomisk ydelse af kommunens kasse, bortset fra befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet, jf. § 1, stk. 4, jf. § 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 668 af 20. december 1984 om vederlag m.v. til borgmestre og amtsborgmestre m.fl.

Indenrigsministeriets skrivelse af 5. april 1990 til en kommunalbestyrelse - 4. k.kt. j.nr. 1990/1302/0401-1