90.6.1. Overførsel af beløb mellem budgetår

21-11-1990

Udtalt, at der ikke er hjemmel til at foretage overførsel af bevillinger mellem budgetår. De af en kommunalbestyrelse afgivne bevillinger er ét-årige og bortfalder ved regnskabsårets slutning. En overførsel af midler forudsætter kommunalbestyrelsens tilslutning ved meddelelse af de fornødne forudgående tillægsbevillinger.

Endvidere udtalt, at en kommunes tilkendegivelser i budgetbemærkningerne ikke har nogen selvstændig bevillingsmæssig betydning, men alene er udtryk for kommunalbestyrelsens forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret tillægsbevillingsansøgning om overførsel af bevillingsbeløb.

Endvidere udtalt, at såfremt en kommunalbestyrelse ønsker en samlet behandling af sådanne tillægsbevillingssager - eventuelt på det sidste kommunalbestyrelsesmøde i året - vil behandlingen alene kunne omfatte sager vedrørende overførsel af bevillingsbeløb til det kommende budgetår. Sager vedrørende "lån" af det kommende budgetårs bevilling må derimod behandles i kommunalbestyrelsen, forinden der kan disponeres over de omhandlede beløb.

Indenrigsministeriet fandt på denne baggrund, at retningslinierne i en kommunes cirkulære ikke var forenelige med styrelseslovens § 40 i det omfang, der af administrationen kunne afholdes større ikke-bevilgede beløb i løbet af året i forventning om efterfølgende bevilling i det sidste kommunalbestyrelsesmøde i året mod tilsvarende besparelser det følgende år.

Endvidere udtalt, at såfremt det må anses for overvejende sandsynligt, at en manglende meddelelse af tillægsbevilling vil medføre, at den eksisterende bevilling vil blive overskredet, må dette sidestilles med en overskridelse. Dette gælder, uanset om der måtte foreligge politiske tilkendegivelser om, at der vil blive meddelt den fornødne bevilling.

Endelig bemærket, at det ikke fremgik af den konkrete sag, om der på tidspunktet for vedtagelsen af tillægsbevillingen var tale om en overskridelse af den meddelte bevilling.

Indenrigsministeriets skrivelse af 21. november 1990 til et byråd
- 1. ø.kt. j.nr. 1990/1563/1626-2