90.8.11. Om borgmesterens udøvelse af vielsesmyndighed

23-08-1990

Udtalt, at borgmesterens udøvelse af vielsesmyndighed i henhold til lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ikke er en kommunal funktion og derfor ikke er omfattet af det kommunale tilsyn. Det betyder, at de kommunale tilsynsmyndigheder- uanset om der foreligger en henvendelse fra en borger eller en offentlig myndighed - er afskåret fra at tage stilling til spørgsmål om lovligheden af en borgmesters handlinger i forbindelse med udførelse af funktioner i henhold til ægteskabsloven, og at sanktionsbestemmelserne i den kommunale styrelseslov ikke kan finde anvendelse i sådanne sager.

Senere supplerende udtalt, at også en beslutning om gebyropkrævning, som borgmesteren træffer i forbindelse med udførelse af funktioner i henhold til ægteskabsloven, ikke er omfattet af det kommunale tilsyn. Derimod vil den kommunale tilsynsmyndighed kunne gribe ind over for en kommunalbestyrelses beslutning, der strider imod lovgivningen, herunder en beslutning om at opkræve gebyrer, der ikke efter lovgivningen er hjemmel til at opkræve. Tilsynsmyndigheden vil endvidere kunne reagere over for en kommunalbestyrelse, såfremt denne ikke griber ind over for ulovlige kommunale dispositioner, herunder at der på kommunens regnskab indtægtsføres beløb, som kommunen ikke efter lovgivningen er berettiget til.

Indenrigsministeriets skrivelser af 23. august. og 18. september 1990 til et tilsynsråd
- 1. k.kt. j.nr.1990/1071/10-1