90.8.5. Vedrørende omdannelse af kommunale forsyningsvirksomheder til en selvejende institution

27-04-1990

Udtalt, at en selvejende institution er kendetegnet ved, at der er tale om en formue, der er uigenkaldeligt udskilt, og som ingen fysisk eller juridisk person uden for institutionen har ejendomsretten over. En selvejende institution er således et selvstændigt og uafhængigt retssubjekt, og det vil være i strid med fondsretlige grundsætninger, hvis hele bestyrelsen eller dennes flertal er underkastet instruktionsbeføjelse fra stifteren eller en anden.

Uanset at en kommunalbestyrelse ikke kan udøve instruktionsbeføjelser over for en selvejende institutions bestyrelse eller dennes flertal, vil det forhold, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne for den selvejende institution udpeges af kommunalbestyrelsen, efter ministeriets opfattelse indebære, at der efter udskillelsen af en kommunalt drevet virksomhed i en selvejende institution fortsat er tale om en kommunal opgavevaretagelse.

Da kommunens anliggender styres af kommunalbestyrelsen efter reglerne i den kommunale styrelseslov, vil en kommunal opgavevaretagelse i en privatretlig organisationsform normalt være udtryk for en omgørelse af reglerne i den kommunale styrelseslov og som følge heraf ulovlig. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor særlige hensyn kan begrunde varetagelsen af den pågældende virksomhed i en privatretlig organisations form. Dette er navnlig tilfældet, hvor virksomheden har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af virksomheden er fremtrædende. Som eksempler på tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige hensyn, kan nævnes forarbejdning og afsætning af biprodukter fra en kommunal virksomhed og udførelse af kommunal forsyningsvirksomhed.

I de her nævnte tilfælde vil en kommunalbestyrelse således efter ministeriets opfattelse lovligt kunne oprette en selvejende institution med henblik på varetagelsen af den kommunale opgave, medmindre det i eventuel lovgivning vedrørende den pågældende kommunale virksomhed måtte være fastsat eller forudsat, at virksomheden skal udøves i kommunalt regi.

Endvidere udtalt, at den selvejende institutions låntagning skal henregnes til kommunens låntagning, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 496 af 30. juni 1989 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. april 1990 til et tilsynsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1989/1011/7-17